Make your own free website on Tripod.com

Okçu Göleti ve Sulamasi

Home
DUYURULAR
FESTIVAL 2011
MESAJ ve DUYURULARINIZ
OKÇU KÖYÜ NEREDE
Okçu Köyünde ALABALIK
Okçu Köyü festivalleri
Okçu Köyü Hane Listesi
home
OKÇU KÖYÜ DERNEGI
Resimler
Okçu resimleri
KURU FASULYE
OKÇULUYUZ
Resimler
Resim galerisi
Resim galerisi
Okçu Köyü
Resim galerisi
Görüntülerle Okçu
Okçu Göleti ve Sulamasi
Videolar
Video-1
Video
Dilimiz
Nereden geldik
Okçu Köyü
Okçu Sevgisi
Resimler
Resimlerle Okçu
Resimlerle Okçu
Okçu Resimleri
Video görüntüleri
Yeralti Zenginliklerimiz
video
OKÇU KÖYÜ HALKI-1
OKÇU KÖYÜ HALKI
Okçu Köyü HALKI
Okçu Köyü HALKI
Okçu Köyü HALKI-5
Okçudan videolar
Gerçek Hikayeler
okçu köyü
okçu köyü

 

 

Free Image Hosting at www.ImageShack.us  
  ====================================================== Image and video hosting by TinyPic ===========================================================

Okçu Göletinin    fizibilite çalışmaları. Muhtar Müslüm Ulutürk bilgi veriyor. 

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

 Okçu    Köyü Göleti ve Sulaması

 

 Göletin Yeri

Eskişehir

 Akarsuyu

Cevizliöz deresi

 Amacı

sulama

 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı

2009

-

2011

 Gövde dolgu tipi

 zonlu toprak

 Depolama hacmi

... hm3

 Aktif Hacim

... hm3

 Ölü Hacim

... hm3

 Yükseklik (talvegden)

30,60 m

 Yükseklik (temelden)

44,60 m

 Sulama Alanı

287 ha

 Proje rantabilitesi

...

 

    

 

 

 

 

 

 

 

KÖyümüzde inşaatı devam eden sulama göleti aşağıdaki şartlarda DSİ tarafından ihale edildi.Son durumuna ait resim ve videolar  bu sayfanın sonundadır.

 

 Eskişehir Beylikova  Okçu Göleti ve Sulaması (Gölet İnşaatı)   

 

    2. İhale konusu yapım işinin

  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sulama Amaçlı Gölet İnşaatı - Gövde Batardo İmalatları, Dolusavak İmalatları, Dipsavak ve Su Alma Yapısı İmalatları ile Çevirme Kanalı ve İlgili İmalatların yapılması

  b ) Yapılacağı Yer : Eskişehir İli Beylikova İlçesi Okçu Köyü

  c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır

    d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 1000 takvim günüdür.

3. İhalenin

  a ) Yapılacağı Yer
:
Dsi 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Taşköprü Cad. No:2 26020 Eskişehir

b ) Tarihi - Saati : 13.01.2009 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi. 4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler


  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin;   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması ,   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır.  Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.


  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

  4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %90 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler    a) İstekliler, ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen sayıda ve nitelikte anahtar teknik personel çalıştırdığına dair belgeleri vereceklerdir.1 adet İnşaat MühendisiAnahtar Teknik Personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt suretini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, isteklinin SGK onaylı belgeleriyle tevsik edilir.Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.   b) İstekliler, ihale konusu işin yapımında Anahtar Teknik Personele ek olarak aşağıda belirtilen Teknik Personeli görevlendireceklerine dair Taahhütname vereceklerdir.1 adet İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi) - en az 5 yıl deneyimli1 adet İnşaat Mühendisi (Arazi Mühendisi) - en az 1 yıl deneyimli4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler::Aşağıda belirtilen Makine ve Ekipman, asgari makine ve ekipman olarak istenmektedir. Makine ve Ekipman cinsiKapasitesiAdetEkskavatör1,5 Yd31DozerD8 veya muadili1Yükleyici1,5 Yd32Greyder80 hp1Keçiayağı Silindir (Çekicisiyle beraber)Baraj Tipi1Vibrasyonlu Silindir15 ton st. Ağır1

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A1 grubu işler ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisleri dir

5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


6. İhale dokümanı Dsi 3. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü Taşköprü Cad. No:2 26020 Eskişehir adresinde görülebilir ve 200 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler ihale saatine kadar Dsi 3. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Taşköprü Cad. No:2 26020 Eskişehir adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

Diğer Hususlar:
1- Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, istekliler tekliflerin ekinde; teklif edilen fiyatlara ilişkin idaremizin tanımladığı yapım şartlarına uygun ANALİZLERİ vereceklerdir.2- İstekliler; Teklif Mektubu ekinde yer alan, Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatları oluşturan Analizleri şirketi temsile yetkili kişi tarafından imzalı ve sayfa numarası verilmiş şekilde İdareye sunacaklardır.3- Geçici Teminat Mektubunun geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gün olacaktır.4- Madde 4.2.2 için aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini yada bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin de yeterlilik şartını sağlamaması halinde, belgenin ait olduğu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

  

  Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us


 

 

Enter supporting content here